Rij- en rusttijden

Wij respecteren de rij- en rusttijden.
Een frisse chauffeur heeft immers veel meer aandacht voor u en voor het verkeer.

Hierbij geven we je een kort overzicht van de rij- en rusttijden die van toepassing zijn op een autocarchauffeur.
Zo kan je als passagier of reisorganisator beter begrijpen waarom een chauffeur beperkt is in zijn werktijden.
Overtredingen op deze Europese reglementering bedragen minimum 1000 euro en kunnen al snel oplopen tot boven de 2500 euro.
Deze regelmenteringen zijn opgemaakt in het kader van de veiligheid.

Hoelang mag een chauffeur aan ononderbroken rijden?

De maximale rijtijd (inclusief aanschuiven in de files en onderbrekingen van minder dan 15 minuten) bedraagt 4u30.
Daarna dient een chauffeur een onderbreking te nemen van minstens 45 minuten.

Hoeveel uren mag een chauffeur rijden per dag?

Een chauffeur mag maximaal 9 uur per dag rijden. Doch 2x per week (maandag tot zondag) mag een chauffeur 10 uur rijtijd hebben per dag.

Wat met de rijtijd van de garage naar de opstapplaats en terug?

Ook deze rijtijd telt mee. De teller begint te lopen van zodra de chauffeur start aan de stelplaats of op een of andere parking tot wanneer die chauffeur zijn bus definitief verlaat die dag.

Wanneer start een werkdag?

Een werkdag start van het ogenblik dat de chauffeur in zijn voertuig stapt en de documenten klaarmaakt tot wanneer de chauffeur zijn voertuig definitief verlaat. Een werkdag heeft niets te maken met dag en nacht. Een werkdag kan dus evengoed starten om 18 uur en eindigen om 9 uur ’s anderendaags en tellen voor één werkdag.

Hoelang moet de onderbreking zijn na 4u30 rijtijd?

Een chauffeur moet minimaal 45 minuten onderbreking nemen na een maximale ononderbroken rijtijd van 4u30. Tijdens die rijtijd moet hij of zij vrij over de tijd kunnen beschikken. Dus de chauffeur mag op dat ogenblik zijn voertuig niet opruimen, tanken of documenten in orde maken. De chauffeur dient ervoor te zorgen dat het voertuig tijdens die 45 minuten niet dient verplaatst te worden zoniet is de onderbreking ongeldig.(deze 45 min mogen opgesplitst worden in 15′ en 30′ doch steeds in deze volgorde). De controles zijn zeer streng en wie vertrekt na 44 minuten onderbreking zal minimum 1000 euro boete dienen te betalen en bovendien zijn voertuig niet mogen besturen gedurende een aantal uren.

Hoelang mag een werkdag duren van een chauffeur?

De maximale werkdag bedraagt 3x per week 15 uur. De andere dagen bedraagt dit maximaal 13 uur. Een werkdag start vanaf het ogenblik dat de chauffeur in zijn voertuig stapt aan de garage of op de parking, tot hij het voertuig voor die dag definitief verlaat.

Hoeveel rust moet een chauffeur nemen na een werkdag?

Een chauffeur dient per 24 uur een ononderbroken rust te nemen van 11 uur. Dit mag 3x per week ook beperkt worden tot 9 uur.

Hoe zit dat met een reis met 2 chauffeurs?

De reglementeringen die hierboven zijn uitgelegd zijn ook voor zo’n reis met 2 chauffeurs van toepassing. Met dit verschil dat hun werkdag 21 uur mag duren ipv 15 uur. Na die 21 uur dienen ze opnieuw minimaal 9 uur rust te nemen in een niet-rijdend voert

uig. Slapen in de couchette van een bus telt niet mee als rust.

Over hoeveel dagen kan een chauffeur gecontroleerd worden op de weg?

Een chauffeur kan zijn documenten opgevraagd worden van 28 dagen + de huidige werkdag. Zo’n controle op de weg kan dan ook heel wat tijd in beslag nemen.

Wij vragen u hiervoor dan ook alle begrip. De duur is volledig afhankelijk van de controleurs zelf en niet de chauffeur of het bedrijf hebben hierop enige invloed.

Wij willen er de nadruk op leggen dat dit slechts een paar reglementeringen zijn die we toelichten. De wettelijke regelingen zijn nog iets ingewikkelder en spre

ken ook over regels bij ferry, verplaatsingen met andere voertuigen, treinen en nog veel meer. Daarop ingaan zou het te ingewikkeld maken. Met bovenstaande gegevens zal je wellicht meer begrijpen waarom de chauffeur bepaalde acties onderneemt. Voor

meer info over deze wetgeving, kan u steeds beroep doen op de website van onze beroepsfederatie www.FBAA.be. 

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/vervoer_van_goederen_en_reizige…